6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı Oran Polyester Keçe Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

  Oran Polyester Keçe Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgilere internet adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 2. Veri Sorumlusu
    Şirket Unvanı: Oran Polyester Keçe Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
   Adresi: Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı No:44 Kemalpaşa / İzmir (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.)
 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Şirket içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde Şirket’imiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 4. Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;
  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
  2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.
 5. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler gereği veya Şirket’imizin iş ve işlemlerinde daha doğru bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde ve KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.
 6. Kişisel Veri Sınıfı Açıklama
  Kimlik Verisi İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası vb.)
  İletişim Verisi İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi vb.)
    Toplanan kişisel verileriniz;  
  • Şirket’imiz ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları) Şirket’imiz veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
  • Şirket işlerinin yürütüldüğü veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
  • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Mal/hizmet satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
    amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.  
  1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
    KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;  
  • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara,
  • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara
    KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  
  1. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
    Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirket’imiz ve Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.   Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Şirket’imizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
  1. İlgili Kişinin Hakları
    İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Kemalpaşa OSB İzmir Kemalpaşa Asfaltı No:44 Kemalpaşa / İzmir”  adresine yazılı olarak veya info@orbond.com adresine e-postanızın Şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle Şirket’imizin oranpolyester@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak yukarıda sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenlemeler, Oran Polyester Keçe Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Başvuru Formu’nda yapılmıştır.